Problemer med naboer

HUSK:

Skal du bygge, lave større ændringer i din have, støje eller andet,

så tal med din nabo INDEN du gør det. Også selvom du ikke tror det kan genere dem.

Det er altid bedst selv at løse en nabostrid. Det er som regel både den hurtigste og letteste måde at finde en fornuftig løsning. Desuden vil det ofte være bedst for den fremtidige naboskab, hvis du kan undgå en udefra kommende instans.

Konflikthåndtering og løsning

Det eneste der virkeligt virker er at have en god kommunikation, hvor man er villig til; venligt og tydeligt at fortælle, hvordan man oplever det man generes af. Samt at lytte og forstå naboens synsvinkel. Det er absolut ikke let for de fleste mennesker at håndterer sådan en samtale. Derfor har vi samlet nogle gode råd til hvordan men opnår det bedste resultat.

Hvis formålet er at opnå det bedst mulige resultat og have gode naborelationer, er det altovervejende væsentligt at være meget tolerant og overbærende, selv overfor skrækkelige naboer.

Det er bedre at bære over med lidt irriterende adfærd, end at have strid og fjendskab kørende i årtier.

Når først fjendskab er brudt ud, kan det være yderst vanskeligt at løse op for igen. Konflikter har deres eget forløb, hvis parterne ikke bremser op og gør noget for at nedtrappe konflikten. Hvis man ikke er den indædte type der vil kæmpe for sin version af retfærdighed i årevis, er den eneste reelle løsning ofte at flytte til et bedre nabolag. Så forbered dig grundigt og beslut med dig selv om du søger en løsning eller om du søger afløb for retfærdig harme.

1. Det er en god ide at tage en konflikt i opløbet i stedet for at vente til problemet vokser og kommer til at fylde alt for meget. Hvis du er generet af dine naboer, så fortæl dem, hvad der generer dig. Ofte er de slet ikke klar over at deres adfærd er til gene og vil gerne hjælpe


2. Det er vigtigt, at man holder sig til selve sagen, fx at der spilles for høj musik. Hvis du kommer med generelle synspunkter om naboen, kan han ikke forholde sig til dit problem, men må i stedet forsvare sig.

Det er ikke naboen der er problemet, men hans adfærd i en konkret situation.


3. Før du gør noget, så sov på det. Det er ikke gavnligt at handle på sin vrede. Find et godt tidspunkt til at snakke med ham, hvor du ikke er opslugt af dine følelser, men gå ud fra at din nabo selvfølgeligt gerne vil tage hensyn til dig, hvis han ved hvad der genere dig.

Det er ofte nyttigt at forberede sit tankesæt: forestil dig at det er en god ven der er kommet til at genere dig og tænk på hvordan du så vil formulere dig.


4. Giv ikke kommandoer eller ultimatummer. Der skal altid være en mulig udvej, uden at din nabo skal tabe ansigt. Vær forberedt på at han kan komme med en modreaktion eller direkte modangreb. Hvis det kommer så bevar roen, lyt, tænk efter og svar indfølende med den oplevelse han fortæller dig om. Når du har tænkt over og svaret på hans klage, kan du enten gentage dit eget problem, eller hvis følelserne går højt, gentage samtalen en anden dag. så får han tid til at overveje situationen.


5. Det væsentligste i konfliktløsning er at sikre sig at modparten oplever at du hører hans synspunkt. Hvis han ikke bliver hørt, vil han blive ved med at gentage det samme budskab, indtil du tydeligt giver udtryk for at du har hørt og forstået ham. Det kan du gøre ved at gentage hans synspunkt og stille uddybende spørgsmål. Først når man føler sig hørt, bliver man klar til at lytte. Nogen må lytte først – Den der er opmærksom på problemet bør gøre noget ved det. Nu er det dig :o)


6. formulering er vigtig. Sig hvad der objektiv sker og hvad det gør ved dig.

f.eks når du ”spiller høj musik” kan jeg ikke ”koncentrere mig om at læse” det gør mig ”irritabel og trist” (Fyld ud med det der er relevant for dig.)

Når du formulerer dig på den måde, appellerer du til at din nabo skal afhjælpe problemet, uden at han behøver at forsvare sig først, fordi der ikke er et angreb i din klage.

Øv dig eventuelt på nogle formuleringer, inden du går over til naboen.


7. Hvis samtale ikke lykkes, kan det hjælpe med en skriftlig henvendelse.

Gentag tydeligt hvad der er problemet og referer gerne præcist til regler og love. Grundejerforeningen og kommunen kan hjælpe med det.

Nogle gange hjælper det, hvis flere naboer har skrevet under på en henvendelse.At få hjælp

En nabostrid kan dog blive så tilspidset, at den ene eller begge parter vurderer, at der er behov for hjælp. I den situation er det vigtigt, at du henvender sig til det rigtige sted. Ofte vil det være kommunen, der tager sig af en sag om nabostrid. I andre situationer vil det være politiet, regionen, hegnssynet, særlige klagenævn eller en sjette instans, som du kan henvende sig til.

Nedenfor er nogle eksempler på almindelige problemer og hvor du kan henvende dig.

Udhuse og carporte

Hvis et udhus, en carport, et drivhus eller lignende er ulovligt opført, og en nabo føler sig generet af det, er der mulighed for at få kommunen til at se på sagen.

Udhuse, carporte, drivhuse, skure og andre lignende bygninger skal opfylde reglerne i Bygningsreglementet. På Erhverv og Byggestyrelsens hjemmeside kan du læse om regler som skal overholdes.

Støj fra naboen

Hvis naboen larmer mere end almindeligt acceptabelt – eksempelvis med høj musik eller støjende maskiner – og en appel om at mere ro ikke hjælper, kan du henvende sig til politiet.

Ved udendørs arrangementer – byfester, festivaler, koncerter og lignende – skal politiet som regel give tilladelse. Klager over for meget støj ved selve arrangementet skal derfor også rettes til politiet.

Hegn og træer

Naboer må i fællesskab med hinanden selv finde ud af, hvilken form for hegn der skal være i skellet mellem deres grunde. Lokalplanen beskriver at det skal være levende hegn. Der er også andre regler du kan læse om her.

Hvis der opstår en strid mellem to naboer om placeringen eller udformningen af et hegn, kan du kontakte det lokale hegnssyn, der efterfølgende – mod betaling – foretager et hegnssyn.

Hegnssynet er et uafhængigt nævn, der er udpeget af kommunen. Hegnssynet vil i første omgang forsøge at mægle mellem to uenige naboer. Lykkes det ikke, vil hegnssynet afgøre sagen ved en kendelse.

Træer bliver også undertiden emnet for en nabostrid. Hvis naboens træer udgør eller indgår som en del af hegn, vil det være hegnssynet, der i første omgang skal forsøge at løse striden.

Andre strids emner kan være træer, der skygger for meget i naboens have.

Nogle gange kan det dog løses ved at tilbyde at fjerne nabos træ for egen regning.

Kan du ikke finde en løsning med sin nabo, kan du forsøge at anlægge sag ved byretten.

Drejer striden sig om, hvor skellet mellem to grunde går, kan du bestille en landinspektør til afmærke skellet.

Lugt og røggener

Generende lugt eller røg fra naboen kan være til stor irritation. Hjælper en henvendelse ikke, kan det være nødvendigt at kontakte eller klage til kommunen.

Borgere, som føler sig generet af lugten fra et landbrug, eller som mener, reglerne om halmafbrænding ikke bliver overholdt, skal rette en eventuel klage til kommunen. Her vil du også kunne få oplyst reglerne om hvornår og hvordan landmændene må gøde med flydende husdyrgødning.

Generelt

Grundejerforeningen kan ofte hjælpe med at oplyse om hvilke regler der gælder lokalt, men har ingen bemyndigelse til at håndhæve overholdelse.

Når du vil klage til kommunen kan du spørge i borgerservice hvortil klagen skal stiles.

Du skal ikke lade dig anfægte hvis en medarbejderen vil forsøge at frasige kommunen ansvaret. Kommunen har påtaleret og pligt på langt de fleste områder.

Ved de mest almindelige former for nabostridigheder. Foruden de nævnte myndigheder og klageinstanser vil du ofte – sideløbende eller efterfølgende – kunne anlægge en sag mod din nabo ved byretten.

Det er meget vanskeligt at opnå et positivt resultat ved at klage over sin nabo, uanset at man har ret i henhold til regler mm. Ofte leder det blot til fjendtlighed, der kan forværre forholdet og gøre livet surt. Også selvom man er så heldig faktisk at vinde en sag. Så gør det kun hvis det er sidste udvej.